วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน จัดโครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา” ณ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดยมุ่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกว่า 60 คน ได้ทราบถึงหลักการ แนวคิด และประเภทของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการออกแบบหลักสูตรและแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษาได้ ซึ่งการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษานี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า คือ เป็นผู้มีความรู้และทักษะประสบการณ์ อันจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง

More from my site