วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะทำงานการจัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ระดับจังหวัด เพื่อวางแนวทางการเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการให้แก่หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับการจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ประจำปี 2562 มทร.อีสาน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม นี้ ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา  

More from my site