วันนี้ (11มิ.ย.62) ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางสาวสมพร อินบุญเชิด นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ด้านการเรียนการสอน และด้านการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเครือข่ายเข้าร่วมในพิธีลงนาม การจัดทำ MOU ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯ ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายหลังได้รับการปล่อยตัว โดยได้ศึกษาต่อ ได้ฝึกงานหรือประกอบอาชีพ และการกำกับติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ซึ่ง มทร.อีสาน จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น สนับสนุนวิทยากรและครูผู้สอนเพื่อให้ความรู้ ทั้งยังมีการร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ ด้านกีฬาและดนตรีและกิจกรรมบริการวิชาการ เสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวนับเป็นอีกช่องทางที่มหาวิทยาลัยจะร่วมดำเนินการเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป