มทร.อีสาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ไทยแลนด์ 4.0 กับการพัฒนาการเรียนการสอนระบบสหกิจศึกษา” ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณค่า ตรงตามความต้องการตลาดแรงงาน

วันที่ 12 – 14 มิถุน […]

มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2 […]

มทร.อีสาน ลงนาม MOU สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ จ.นครราชสีมา สร้างโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ

วันนี้ (11มิ.ย.62) ผ […]