วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน ในฐานะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญด้านการเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดร่วมกันรับผิดชอบ และนอกจากนี้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูเพาะปลูกและการบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

More from my site