ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้นำทีมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4- 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา รองผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน ประเด็นทางจริยธรรมที่ควรให้ความสำคัญสำหรับการวิจัยในมนุษย์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการข้อเสนอโครงการวิจัยที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการรับข้อเสนอการประสานงาน การประชุมพิจารณา การต่ออายุใบรับรอง การเก็บรักษาเอกสาร รวมถึงการทำลายเอกสารเมื่อครบกำหนด นอกจากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาแพทย์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

หลังจากการศึกษาดูงานเรียบร้อยแล้ว ดร.อนิวรรต หาสุข ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2/2562 โดยที่ประชุมได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประกอบเพื่อร่วมกันพิจารณาขั้นตอนการดำเนินการรวมถึงร่างระเบียบเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งหน่วยงาน/กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอีกด้วย