วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เดินหน้าพบ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมหารือความร่วมมือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับอุดมศึกษาด้านอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมบางจาก (1014) ชั้น 10 อาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีประเด็นการหารือ ดังนี้ 1.การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Work Integrated learning (WIL) 2.การจัดทำหลักสูตรพัฒนาครูเพื่อเข้าใจในภาคอุตสาหกรรม 3.การกำหนดหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 4.โครงการพัฒนา SMEs 5.โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 6.การจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือ