มทร.อีสาน รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2 […]

มทร.อีสาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ครั้งที่ 6/2562 เร่งตามผลความก้าวหน้าการจัดงาน “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

วันที่ 26 มิถุนายน 2 […]

คลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน ลงพื้นที่บ้านใหม่พัฒนา ต.โนนรัง อ.ชุมพวง โคราช อบรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง สร้างอาชีพแก่ชุมชน

วันที่ 21 มิถุนายน 2 […]

นักวิจัย มทร.อีสาน ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ต.หนองมะนาว อ.คง โคราช เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรงสีข้าว เตรียมนำมาพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2 […]

มทร.อีสาน จับมือ ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน (ประเทศไทย) เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน ที่แรกในโคราช พร้อมเปิดเร็วๆ นี้

วันที่ 25 มิถุนายน 2 […]

สถาบันวิจัยฯ มทร.อีสาน ลงพื้นที่ มทร.ล้านนา ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาสินค้า OTOP อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มิถุนายน 2 […]

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มทร.อีสาน ต้อนรับ กอ.รมน.ภาค 2 พร้อมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การปลูกพืชสมุนไพร

วันที่ 19 มิถุนายน & […]