วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ (Smart Teacher Training Academy, STTA) มทร.ธัญบุรี ได้จัดนิทรรศการการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแบบฟินแลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศฟินแลนด์ จาก Professor Johanna Annala มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศฟินแลนด์ และการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเครือข่าย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” โดย รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ทั้งนี้ได้มีการเสวนา การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา (ฟินแลนด์โมเดล) และการนำเสนอโปสเตอร์ จากคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร University Teaching and Learning in Higher Education จากประเทศฟินแลนด์

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และผู้สอนในชั้นเรียน การสร้างกิจกรรมให้กับผู้เรียนเผื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ซึ่งนอกจากจะได้รับความสนใจจากคณาจารย์ภายใน มทร.อีสาน แล้วนั้น ยังได้รับความสนใจจากคณาจารย์จากสถาบันต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น

More from my site