วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Assignment Brief การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) หรือ หลักสูตรอาชีวศึกษานานาชาติ ณ ห้องปฏิบัติการ 18-A601 ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี Mr.Warren Stanworth และ คุณวรกร มูลคำ จาก BTEC ของ Pearson ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการเตรียมบุคลากรที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนสอนเพื่อเป็น Certified teachers/trainers สำหรับหลักสูตร BTEC เพื่อให้พร้อมต่อความต้องการของภาคแรงงาน และเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของนักศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

More from my site