วันนี้ ( 30 พ.ค.62 ) เวลา 13.00 น. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ภานุมาส เรืองทิพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาบุคคลากรสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงานสีเขียว ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด และลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น อีกทั้งเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวให้แก่หน่วยอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักงานบริหารสินทรัพย์ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน

More from my site