วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจัดโดยจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ให้บริการวิชาการและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมรับชมบูธกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว-ภาพ
ประชาสัมพันธ์ฯ /เรียบเรียง

More from my site