วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ บ้านคึมมะอุ หมู่ที่ 3 และบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ดร.นวลละออง สระแก้ว, ดร.วิษณุ เจริญถนอม, ดร.ณัฐกฤตา ประเสริฐโสภา, นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ และ นางศิรินภา ขันติโกมล  ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม และสำรวจความต้องการ ปัญหาของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหมของชุมชนบ้านคึมมะอุและบ้านสวนหม่อน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว-ภาพ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ /เรียบเรียง

More from my site