วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นางสาวกชพร บุญเทียมทัด หัวหน้าสำนักงาน ในฐานะผู้แทนผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และอาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานส่งมอบโครงการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง ซึ่งจัดโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB ในโครงการ Make The Difference เปลี่ยนชุมชน เพื่อความยั่งยืน ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

จากการลงพื้นที่ของทีมงาน มทร.อีสาน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน ที่ได้ให้ความรู้แก่ชาวบ้านโดยตั้งใจให้หมู่บ้านมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกตรขอบเมือง และประชาชนในหมู่บ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ทำให้เกิดการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านโพนสูงแบบมีส่วนร่วม ซึ่งร่วมกันระหว่างคณะทำงานหมู่บ้านราชมงคลอีสาน กับนายอรุณ ขันโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านโพนสูง โดยหนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน คือ โครงการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง

สำหรับโครงการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง ได้รับการสนับสนุนทุนจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในโครงการ TMB Make The Difference เปลี่ยนชุมชน เพื่อความยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่บ้านโพนสูงให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีการร่วมมือร่วมแรงของผู้บริหารและพนักงานธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และชาวบ้านโพนสูง ในการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมือง ด้วยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างเส้นทางการท่องเที่ยว เช่น สร้างสัญลักษณ์บอกเส้นทางปั่นจักรยาน, สร้างที่จอดรถจักรยานตามจุด, สร้างห้องน้ำ, รวมทั้งแต่งเติมสีสันและประดับของตกแต่งตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดพิธีส่งมอบงานโครงการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์เกษตรขอบเมือง ให้กับชาวบ้านโพนสูงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โพนสูง นิเวศน์ เกษตรขอบเมืองต่อไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว-ภาพ
ประชาสัมพันธ์ฯ /เรียบเรียง