สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้จัดโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับ Defensive กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ มาให้ความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว-ภาพ
ประชาสัมพันธ์ฯ /เรียบเรียง

More from my site