วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัยโครงการ “นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา” ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง บ้านตลุกม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

โอกาสนี้ได้ร่วมเปิดงานวันรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562 จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ของอำเภอคงเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยภายในงานมีกิจกรรมลงแขกดำนาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมปฏิบัติอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ พร้อมทั้งมีการบรรยายและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ด้วยวิธีการทำนาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงเรื่องของการดูแลรักษา การใช้สารชีวภาพ และระบบนิเวศในนาข้าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา /ข่าว-ภาพ
ประชาสัมพันธ์ฯ /เรียบเรียง

More from my site