วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ มทร.อีสาน ได้ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการจัดนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เพื่อหารือการดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562  ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนกลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภา ชั้น 2 มทร.อีสาน

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการใต้ร่มราชมงคล เป็นความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ที่จะนำเอาผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านไทยมาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความรู้และประสบการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้เป็นอย่างมาก