วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินภารกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วย ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำวิจัย รวมถึงประเด็นปัญหาและอุปสรรค ในระหว่างการดำเนินการวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนำมาใช้หาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารงานวิจัยต่อไป รวมถึงยังได้ดำเนินการตรวจติดตามและเร่งรัดงานวิจัยงบประมาณรายจ่ายที่ค้างส่งตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552-2560 นอกจากนั้น Ms.Martha Maloi Eromine ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาต่างประเทศ ยังได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษากับนักวิจัยที่เตรียมเขียนผลงาน/บทความเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์เป็นอย่างดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน/ภาพ-ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน /เรียบเรียง

More from my site