วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ได้ดำเนินโครงการให้บริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ณ หมู่บ้านใหม่ปฎิรูป ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา และหมู่บ้านใหม่พัฒนา ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีแก่ชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน /ภาพ-ข่าว
ประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน /เรียบเรียง

More from my site