วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษาอธิการบดี  ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากร มทร.อีสาน ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดนตรีและการแข่งขันกีตาร์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดงาน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช สถาบันดนตรีกาญจนา มหาวิทยาลัยรังสิต ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว ได้แก่ นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อาจารย์สันติ แก้วใจ สถาบันดนตรีกาญจนาและอาจารย์บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ อาจารย์ประจำวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ แนวทางการจัดงาน รูปแบบกิจกรรมและบทเพลงที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงาน คือ “บทเพลงกบกินตะเว็น” ซึ่งมีนักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน มทร.อีสานและนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมาร่วมบรรเลงด้วย ซึ่งเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านอย่างลงตัว การจัดงานเทศกาลดนตรีและการแข่งขันกีตาร์นานาชาติ ประจำปี 2562 กำหนดจัดงานในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ 2-3 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

More from my site