วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ทีมนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง” ซึ่งเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการ “นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา” โดยร่วมทุนระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการวิจัยเพิ่มเติม รวมถึงดำเนินการจัดเวทีประชาคมสำหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และหาแนวทางการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ ซึ่งชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคงพร้อมใจกันเข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างดี

More from my site