วันที่ 14 พ.ค. 62  เวลา 09.30 น. คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  (มทร.อีสาน) จัดพิธีเปิดศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  (Business Academic Service Center: BASC)  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา พร้อมเปิดตัวการจัดทำแบบสำรวจด้านธุรกิจครั้งแรกของ มทร.อีสาน  ภายใต้ชื่อ “มทร.อีสาน โพล”  นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจยังได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับสถานประกอบการ ชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 25 แห่ง ณ ห้อง 01901 ชั้น 9 คณะบริหารธุรกิจ

           ดร.ระบิล  พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เปิดเผยว่า สำหรับการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการประชาชนทุกคน ตลอดจนหน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับสถานประกอบการ ในการที่จะได้นักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีงานทำเพิ่มมากขึ้น และนับเป็นกลไกที่จะช่วยลดปัญหาคนว่างงานของประเทศได้

ในส่วนการจัดทำโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภค ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ ซึ่งผลโพลของทาง มทร.อีสาน โพล นั้นจะช่วยให้สถานประกอบการมีความรู้เท่าทันผู้บริโภคและสามารถปรับแผนธุรกิจให้มีความเจริญมั่นคงได้ อีกทั้งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มทร.อีสาน โพล ได้จัดทำโพลแรก ในหัวข้อแรก “โคราชเมืองแห่งอนาคต” โดยการสำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ที่สะท้อนระดับความสุขต่อโครงการต่าง ๆ ภายใน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 20 โครงการ ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่มีความสุขเพิ่มขึ้น  เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ  65 – 80 และสำหรับการสำรวจเรื่องอื่นๆ จะออกเป็นรายสัปดาห์ ให้ทุกท่านได้ติดตามกันเร็วๆ นี้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์  หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน  กล่าว

          บริการอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถรับคำปรึกษาหรือสอบถามหลักสูตรสำหรับการอบรมด้านธุรกิจ ได้ที่ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ (Business Academic Service Center: BASC)  คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา  โทร. 044 233000 ต่อ 3693

More from my site