วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย ส่วนราชการต่างๆ จิตอาสา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ให้ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

More from my site