วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการพัฒนาเมือง 4.0 กับเมืองระบบราง (ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0) ณ ห้องตะโกราย 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีคณะนิสิต ภาควิชาการวางแผนภาคเเละเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอผลลัพธ์การศึกษางานยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนครราชสีมาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ มีการเสวนาร่วมในหัวข้อ “ภาพอนาคตกับโอกาสการพัฒนาเมืองนครราชสีมา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณนราทร รานินพิทักษ์ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา และ ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นอกจากนี้เปิดให้ผู้สนใจได้ชมนิทรรศการ 15 โครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองนครราชสีมาอีกด้วย

More from my site