วันที่ 29 เมษายน 2562 ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา อาทิ คณะทำงานส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์ฯ หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ จังหวัดนคราชสีมา และเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม คือ การเรียนรู้หลักการเกณฑ์ กรอบแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินการขับเคลื่อนความเป็นเมืองอัจฉริยะ โดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร ตลอดจนการเรียนรู้กรณีศึกษา Khon Kaen Smart Health & Medical Hub โดย นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ และแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเชื่อมโยงกับงบประมาณต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดความเป็นเมืองอัจฉริยะของจังหวัดนครราชสีมา มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการยกร่างแผนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะในอนาคตต่อไป

More from my site