วันที่ 18-24 เมษายน 2562 ณ ฮอลล์ โคราช ชั้น 4 (ฮอลล์ 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ART DESIGN AND ARCHITECTURE THESIS EXHIBITION โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คุณเสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับชมผลงาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่