วันที่ 26 เมษายน 2562 ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมลงนามความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับชาติ (MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สารธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ได้ร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง Management in Disruptive Technologies Era อีกด้วย

More from my site