วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ อาคารบางซื่อจังชั่น กรุงเทพมหานคร  ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมด้วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สมัยวิสามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 โอกาสนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และหัวหน้าคณะศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “จิตอาสาพระราชทานกับราชมงคล” โครงการอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 2.กลุ่มงานแพทย์และสาธารณสุข 3.กลุ่มงานการขนส่ง 4.กลุ่มงานบริการ และส่งกำลังบำรุง 5.กลุ่มงานนิทรรศการ และงานพิธีการ 6.กลุ่มงานโยธา 7.กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งแบ่งเป็น 7 กลุ่มงานย่อย คือ 7.1.การพัฒนาลำน้ำลำคลองและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมน้ำ 7.2.การผลิตชุดพลังงานทดแทนด้วยโซลาร์เซลเพื่อเป็นไฟฉุกเฉินให้ประชาชน 7.3.การผลิตเครื่องกรองฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ 7.4.การลดและคิดแยกขยะของชุมชน 7.5.การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวาเพื่อสร้างรายดื้ 7.6.การปรับปรุงหรือเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 7.7.โครงการปลูกต้นไม้สวยงามริมเส้นทางของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ มทร. ทั้ง 9 แห่งจะน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ได้แจ้งเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวไม่มีมทร. ทั้ง 9 แห่ง อยู่ในรายชื่อ ถึงแม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ อยู่แล้ว ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ชี้แจงถึงเรื่องประกาศ ซึ่งเป็นการประกาศว่า หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารประกอบด้วยหน่วยงานใดบ้าง ดังนั้น มทร. ทั้ง 9 แห่ง เป็นส่วนราชการ จึงสามารถใช้ระเบียบนี้ได้โดยไม่ต้องประกาศ

More from my site