วันที่ 8 เมษายน 2562 ดร.สรจักร เกษมสุววรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรม Thai Miester (IT Program) ณ FH-Aachen University of Applied Sciences เมือง Aachen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยรับฟังการบรรยายการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการฝึกอบรม Thai Miester และแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยการฝึกอบรม Thai Miester (IT Program) นี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก มทร.อีสาน นครราชสีมา 3 คน คือ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน  อ.สรวิศ ต.ศิริวัฒนา และ อ.ธนินทร์ ระเบียบโพธิ์ จาก มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 1 คน คือ ดร.ปัทมากร เนตยวิจิตร และคณาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี อีก 10 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ใช้เวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 27 เมษายน 2562 ณ Center Training, FH-Aachen University of Applied Sciences ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (Next Generation IT) เช่น User Interface, Business Process Model, Big data, Artificial Intelligence และ Internet of Things รวมถึงวิธีการ การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่จะสามารถนำกลับไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบสืบไป

More from my site