วันที่ 7 เมษายน 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับหลวงพ่อ Tsuzuki ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเยือน มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการวางระบบรางและระบบไฟฟ้าสำหรับรถแทรม (Tram) เพื่อใช้ในการศึกษาระบบราง มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยคณะทำงานผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง วิทยาเขตขอนแก่น นักวิจัยได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการแทรมน้อย นำชมห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางราง ระบบอาณัติสัญญาณ สถานีซ่อมบำรุง การสั่นสะเทือนระบบล้อเลื่อนรถไฟฟ้าปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับระบบขนส่งทางราง และนำเยี่ยมชมรถแทรม รุ่น Hiroden -907 ที่ได้รับมอบจากฮิโรชิมา ซึ่งตั้งแสดงอยู่ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้อธิการบดี มทร.อีสานได้กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับ มทร.อีสานในการเป็นผู้นำด้านระบบรางในการเตรียมคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับนโยบายการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City อีกทั้งสภามหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ด้านระบบราง การจัดการศึกษาด้านระบบรางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0 ให้บังเกิดผล ซึ่งประธานสมาคมฯได้กล่าวชื่นชมยินดีที่ได้มาเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่

More from my site