วันที่ 2 เมษายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจากทุกวิทยาเขต จำนวนทั้งสิ้น 65 คน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมสัมมนานักศึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ในวันที่ 2 เมษายน จากนั้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน จะนำนักศึกษาในโครงการเข้าศึกษาข้อมูลด้านการศึกษาในสถานศึกษา ด้านวัฒนธรรมการดำรงชีวิต และด้านสถาปัตยกรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำนักศึกษาและผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน

More from my site