คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 18-24 เมษายน […]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการพัฒนาเมือง 4.0 กับเมืองระบบราง (ภายใต้โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0)

วันที่ 26 เมษายน 256 […]

มทร.อีสาน กับคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

วันที่ 29 เมษายน 256 […]

มทร.อีสาน ให้การต้อนรับคณะจากสมาคมมิตรภาพไทย-ฮิโรชิมา นำเยี่ยมชมโครงการระบบราง ของวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมเข้าหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการระบบรางของมทร.อีสาน

วันที่ 7 เมษายน 2562 […]