ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ Mr.Tom Baksay อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าหารือความร่วมมือกับ Rector of University of Miskolc, Hungary เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนเยี่ยมชมงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกของ อาจารย์กนกอร นุ้ยเล็ก และอาจารย์พัชราภรณ์ สมดี รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ Erasmus-Credit Moboility นางสาวพิมพ์รดา เพียรพิทักษ์ นักศึกษา EIC ชั้นปีที่ 2 ซึ่งการหารือครั้งนี้ได้บรรลุในหลายประเด็นในความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสองมหาวิทยาลัย

More from my site