วันที่ 28 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้นักศึกษารักในวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าจากบรรพบุรุษเพื่อส่งต่อให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ผลผลิตทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างรายได้เพื่อชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน

More from my site