วันที่ 26 มีนาคม 2562 มทร.อีสาน ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ หอประชุมวัทญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ซึ่งเป็นการจัดประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่ มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมพระราชดำริฯ และสรุปความก้าวหน้าในการดำเนินงานเตรียมการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562

More from my site