วันที่ 25 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มอบหมายให้ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2562โดยมีอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่าย มทร. ทั้ง 9 แห่ง ร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มทร.อีสาน ได้รับทราบสรุปผลการประชุมเตรียมการการจัดประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 7  นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ได้เสนอเรื่องพิจารณาการจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ร่วม 5 วันโดยมติในที่ประชุมเห็นว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้ มทร.อีสาน เป็นลำดับที่ 2 ของ 9 มทร. ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33