วันที่ 22 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้แทนของท่าน ออกญา ดร.ตรี เภียบ ประธานกรรมการบริษัท ตรี เภียบ กรุ๊ป ที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี พระราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งหมด 4  ราย ได้แก่ พลโท ดร.เจือง ชาลี, ดร.เอก รัฎฐา, ดร.สุน สูต และ มหาบัณฑิต ลึม วิศาลศักดิ์ เพื่อเสนอการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษากัมพูชาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ประสบความสำเร็จและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

More from my site