วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องตะโกราย 1 อาคาร 35 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดขึ้น ในการนี้มี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน, รศ.ดร.ไพฑูรย์ พิมดี ผู้ช่วยอธิการบดี สจล., คณะผู้บริหาร, หัวหน้าหน่วยงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี โดยมี ผศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ อาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาโครงข่ายระบบรางกับอนาคตประเทศไทย” นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการรถไฟความเร็วสูง จากสถาบันระบบราง มทร.อีสานอีกด้วย

ทั้งนี้การเปิดศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงนั้น เป็นพันธกิจของ มทร.อีสาน ที่สอดรับกับยุทธศาตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทยระยะ 20 ปี ที่เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้วยการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่ง เชื่อมโยงชุมชนชนบทและพื้นที่เมือง ไปจนถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการจายความเจริญได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้นเพื่อให้เกิดความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มทร.อีสานจึงจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดด้านระบบราง ระบบรถไฟความเร็วสูง แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าว

 โดยเมื่อเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการแล้วจะมีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติ การถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ให้กับผู้สนใจทั้งนักศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เข้าร่วมระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคมนี้ ณ อาคาร 35 มทร.อีสาน