วันที่ 22 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดการเรียนการสอนด้านระบบรางและที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุน ดูแลนักศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการ และระดมสรรพกำลังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจะร่วมกันพัฒนางานวิจัยด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ รวมถึงจัดการเรียนการสอนด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเน้นผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธานในพิธี ได้ลงนามร่วมกับ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยาน

More from my site