มทร.อีสาน จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จัดการเรียนการสอน ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ สนองความต้องการความเปลี่ยนแปลงของตลาดงานในอนาคต

วันที่ 22 มีนาคม 256 […]