วันที่ 19 – 22  มีนาคม 2562 ณ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ มทร.อีสาน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แก่บุคลากรของโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 65 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนที่เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้ง 25 แห่ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนต่างๆ ถือเป็นหน่วยงานหลักที่สำคัญเนื่องจากมีข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) ในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากรของโครงการสามารถดำเนินงานตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อใช้ในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก โดยให้ชุมชนมีความหวงแหน รักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

More from my site