วันที่ 15 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท ไบโอเมดิซีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ในตำรับยาแผนไทยรักษาผู้ป่วย โดยจะดำเนินการที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของประเทศ โดยความร่วมมือนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาด้านระบบการผลิตและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และใช้ในการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก ภายใต้การกำกับดูแลและควบคุมของแพทย์ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะรวมถึงด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา สารสกัดจากกัญชา และผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อการคิดค้น ผลิต พัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และวิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับรองรับอุปสงค์ในยารักษาโรคซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ อันจะสร้างความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และส่งเสริมความมั่นคงทางด้านยาของประเทศไทยโดยรวม อีกทั้งร่วมป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดด้านยาจากพืชกัญชา ทั้งนี้ ศ.(พิเศษ)ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามความร่วมมือพร้อมกับ นายแพทย์สมนึก ศิริพานทอง กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท, รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทัพยากรธรรมชาติ, ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, น.ส.บุณยนุช รายวงศ์, น.ส.ฐิติมา บุญภักดี และ นายสุทธิธรรม จำปาทอง

More from my site