วันที่ 14 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบันทึกความร่วมมือ กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในการสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานงานในการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการมีจิตอาสา โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ใจอาสาของมหาวิทยาลัย เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่บนพื้นฐานความเป็นไทย ที่แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รักในศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ต่อต้านการทุจริต ปลูกจิตสำนึกความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างนิสัยการออมเพื่ออนาคต ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประธานในพิธี ได้ร่วมลงนาม พร้อมกับ คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และ ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน

More from my site