วันที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, เลย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ, สกลนคร, นครพนม, สุรินทร์, บึงกาฬ, หนองคาย, บุรีรัมย์, หนองบังลำภู, มหาสารคาม, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร, อุดรธานี, ยโสธร และ อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีการให้บริการบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการ SMEs ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น พร้อมให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้พร้อมเป็นศูนย์กลางที่จะสนับสนุนและผลักดันการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการระดับพื้นที่ในภูมิภาค ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกับ นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน และ นายรังสรรค์ อินทรชาธร ประธานตระกูลลิ้มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More from my site