วันที่ 10 มีนาคม 2562 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ตัวแทนอธิการบดี มทร.อีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำนักศึกษากว่า 200 คน ร่วมงานบำเพ็ญกุศลบรรจุอัฐิบูรพาจารย์ พระครูอนุกูลสิกขภูมิ (มาก อโสโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดโตนด และอดีตเจ้าคณะตำบลหนองระเวียง ณ วัดโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีการทำบุญทอดผ้าป่าและบำเพ็ญกุศลบรรจุอัฐิบูรพาจารย์ “พระครูอนุกูลสิกขภูมิ” ซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการรวบรวมที่ดิน 2,500 ไร่ มอบแก่มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะชนทั่วไป

More from my site