วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนวัตกรรมอีสาน ชั้น 2 อาคาร 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญารับทุน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา โดย มทร.อีสานได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และได้ลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ชุดโครงการ “นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา” ซึ่ง มทร.อีสานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการพัฒนาโจทย์วิจัย โดยได้พิจารณาโครงการย่อย จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์โดยการจัดการห่วงโซ่คุณค่ากรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง 2. การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มรายได้ในการแปรรูปข้าวอินทรีย์ 3. การสร้างช่องทางและการจัดการการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวอินทรีย์ 4. การสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมสำหรับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเน้นการส่งเสริมธุรกิจในชุมชน เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยการนำทรัพยากรท้องถิ่น มาพัฒนาให้เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยการทำความร่วมมือในครั้งนี้มีผู้แทนของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา, พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานพัฒนาชุมชนนครราชสีมา, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, ร้านชีวิตจิตใจม เซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา, เครือข่ายธุรกิจ Biz Club นครราชสีมา, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง และ บริษัท เบสท์ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเข้างานในครั้งนี้ด้วย

More from my site