พิธีลงนามสัญญารับทุน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 มีนาคม 2562 […]