วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มทร.อีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTI Smart University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบงานของธนาคารกรุงไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน และ นายวราวุฒิ สิทธิยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะครอบคลุมการจัดการทางการเงินทั้งในด้านการรับเงินบริจาคและออกใบเสร็จผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัตรนักศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตรและพร้อมเพย์ การทำบัตรฟลีทการ์ดใช้สำหรับชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมถึงระบบการโอนเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม หรือเงินอื่นๆ ซึ่งทุกอย่างข้างต้นดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้น อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยภายใต้การบริหารจัดการการเงินแบบ Smart University ของ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)