วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.ชิดชัย สายเชื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม อาจารย์ และนักศึกษา มทร.อีสาน ร่วมให้การต้อนรับ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณบดีมหาวิทยาลัยซิลลา จากประเทศเกาหลีใต้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินไทย ศิลปินนานาชาติ ข้าราชการในสังกัดจังหวัดนครราชสีมา คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “RMUTI International Art Workshop and Exhibition 2019” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้นำผลงานทัศนศิลป์และการออกแบบจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินในกลุ่มประเทศอาเซียน ศิลปินอิสระ นักออกแบบ อาจารย์จากสถาบันศิลปะ คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์ต่อสาธารณชนในรูปแบบนิทรรศการ นับเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุนทรีย์ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการโคราชเมืองศิลปะตามนโยบายรัฐบาลที่ทางจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Korat 2020

More from my site