มทร.อีสาน ร่วมมือ วว. ยกระดับผู้ประกอบการ OTOP – SMEs ไทย เสริมเศรษฐกิจฐานรากสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่ 31 มกราคม 256 […]

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLO) และ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 31 มกราคม 256 […]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

วันที่ 30 มกราคม 256 […]

มทร.อีสาน ร่วมมือกับศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในอาเซียน เตรียมตั้งศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนแบบอินเตอร์เน็ต การอมรมวิชาชีพครูภาษาจีน และหลักสูตรอื่นๆ

เมื่อวันที่ 14 มกราค […]

นศ.โปรแกรมบัญชี นวัตรรมวิชาชีพ คว้าเหรียญทองแดง แข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5

นักศึกษาโปรแกรมวิชาก […]